Destek vermek için yandaki menüden eklentimizi blogunuza eklermisiniz ?

Salı, Mayıs 22, 2007

İNSAN HAKLARI EVRESNSEL BEYANNAMESİ

Birleşmiş Milletler tarafından 10Aralık 1948 yılında pariste hazırlanan, Türkiye'nin 1 nisan1949 yılında imza attığı beyanname

İŞTE HAKLARIMIZ

1)Bütün insanlar hür,haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarla.Akıl ve vicadana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler.

2)Yaşamak,Hürriyet ve kişi emmiyeti her ferdin hakkıdır.

3)Her kes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması haizdir.

4)Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelsi görmek hakkına haizdir.

5)Aile,cemiyetin tabi ve temel unsurudur,cemiyet ve devlet tarıfından korunma hakkına haizdir.

6)Her şahıs saldırısız toplanma,dernek kurma ve derneğe katılma hakkına serbestliğine maliktir.

7)Her şahsın,cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle,sosyal güvenliğe hakkı vardır;haysiyet için ve şahsiyewtinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik,sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletler arası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirmesine hakkı vardır.

8)her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye,adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

9)Herkesin hiçbir fark gözetilmeksizin,eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

10)Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtlarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret hakkı vardır.

11)Her şahıs dinlenmeye,eğlenmeye,bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

12)Her şahsın, gerek kendisi gerek ailesi için.yiyecek,giyim,mesken,tıbbi bakım,gerkli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık,dulluk,ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

13)Ana ve çocuk özel ihtiham ve yardım görmek hakkına haizdir.Bütün çocuklar,evlilik içinde veya dışında doğsunlar,aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

14)Her şahsın öğrenim hakkı vardır.Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır.İlk öğretim mecburidir.Teknik ve meslek öğretiminde herkes istifade edebilmelidir.Yüksek öğretim,liyakatlerine göre herkes tam eşitlikle açık olmalıdır.

15)Herkesin,işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletler arası nizama hakkı vardır.

Hiç yorum yok: